Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Living and Giving Zutphen

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Levering
Artikel 3 Retourneren
Artikel 4 Betalen en Verzenden
Artikel 5 Garanties
Artikel 6 Overeenkomst
Artikel 7 Privacy
Artikel 8 Communicatie
Artikel 9 Overmacht
Artikel 10 Klachten
Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Artikel 1 Algemeen

1.1 Living and Giving is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08187721 en is gevestigd te Zutphen. Het vestigingsadres is Korte Hofstraat 1a, 7201KH Zutphen. Het BTW nummer is NL001528367B49, IBAN nummer NL24 ABNA 050 85 21 173.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Living and Giving Zutphen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Living and Giving Zutphen behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden tussen 1 en 5 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 5 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Living and Giving Zutphen ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Living and Giving Zutphen te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Living and Giving Zutphen door te geven.
2.3 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Living and Giving Zutphen het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.
2.4 Indien Living and Giving Zutphen gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens door de Living and Giving Zutphen zijn ontvangen.
2.5 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.
2.6 Indien de koper een levering weigert, kan Living and Giving Zutphen de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Living and Giving Zutphen in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3 Retourneren

3.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Living and Giving Zutphen te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
3.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Living and Giving Zutphen per mail (info@livingandgivingzutphen.nl), terug te sturen naar een door Living and Giving Zutphen vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3.3 Living and Giving Zutphen vergoedt de ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de retournering.
Living and Giving Zutphen behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Living and Giving Zutphen of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
3.4 Artikel 3.1 is niet van toepassing op:
• Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper
• Duidelijk persoonlijk van aard zijn
• Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
3.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Living and Giving Zutphen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Living and Giving Zutphen de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Living and Giving Zutphen heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 4 Betalen en verzenden

4.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.4 De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: IDeal.
4.5 Voor verzending binnen Nederland brengt Living and Giving Zutphen afhankelijk van het formaat en gewicht vanaf €7,25 verzendkosten in rekening. Bij een bestelling boven de €75,- zijn de verzendkosten gratis binnen Nederland.
4.6 Voor verzending naar België en Duitsland bedragen de verzendkosten €13.00. Bij een bestelling boven de €100,- naar België en Duitsland, zijn de verzendkosten gratis.
4.7 Voor verzending naar andere landen dan Nederland, België of Duitsland dient voorgaand het maken van een bestelling contact opgenomen worden met Living and Giving Zutphen via info@livingandgivingzutphen.nl.

4.8 Vanaf 1 september 2019 moeten pakketjes via PostNL binnen 7 dagen opgehaald worden. Hierna zal het pakket geretourneerd worden naar Living and Giving Zutphen. De kosten voor opnieuw zenden en voor de oorspronkelijke zending worden niet vergoed en zijn voor kosten van de klant.

Artikel 5 Garanties

5.1 De door Living and Giving Zutphen te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door Living and Giving Zutphen geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
5.2 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan Living and Giving Zutphen gemeld te worden. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.
5.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft Living and Giving Zutphen de keus om het desbetreffende product te vervangen, dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
5.4 Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
5.5 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.
5.6 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Artikel 6 Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen Living and Giving Zutphen en een consument komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Living and Giving Zutphen op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 Living and Giving Zutphen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 7 Privacy

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Living and Giving Zutphen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Living and Giving Zutphen. Living and Giving Zutphen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 Living and Giving Zutphen respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

Artikel 8 Communicatie

8.1 Living and Giving Zutphen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Living and Giving Zutphen, dan wel tussen Living and Giving Zutphen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Living and Giving Zutphen.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Living and Giving Zutphen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Living and Giving Zutphen, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Living and Giving Zutphen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Living and Giving Zutphen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 10 Klachten

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Living and Giving Zutphen serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Living and Giving Zutphen (brief of e-mail).
10.3 Living and Giving Zutphen zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Living and Giving Zutphen zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Living and Giving Zutphen geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Living and Giving Zutphen is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Living and Giving Zutphen en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen.

Living And Giving - Logo - Wit
Korte Hofstraat 1A
7201 KH Zutphen
0575 512 102
info@livingandgivingzutphen.nl

Maandag
Gesloten
Dinsdag
10:00 - 17:30
Woensdag
10:00 - 17:30
Donderdag
10:00 - 17:30
Vrijdag
10:00 - 17:30
Zaterdag
10:00 - 17:30
(Koop) Zondag *
12:00 - 17:00

* Laatste Zondag van de maand